sahypa_banner1

laziki woleýbol dizaýnlary Sintetiki PVC / PU materialy laminirlenen woleýbol

Gysga düşündiriş:

Oorapyk we daşarda ulanmak üçin düzgünleşdiriji woleýbol: Bu açyk ýapyk woleýbol dynç alyş we hünärmen oýunçylaryň arasynda meşhur saýlanýar;Deňiz kenarynda, sport zalynda we oýun oýnamak isleýän islendik ýeriňizde ulanmak üçin ajaýyp.

Indi gyzyl, agyryly bilekler ýok: Bükülende, sazlanyňyzda we uranyňyzda eliňize we eliňize zyýan berýän beýleki woleýbollar oýnamak gyzykly däl;Bu plýa beach woleýboly has ýumşak duýgy döredýän we tutuşlygy hasam artdyrýan ýumşak duýgur tehnologiýa bilen ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Material

PVC, PVC / PU

Groupaş topary

Ulular

Ölçegi

5

Reňk

başga reňk, Reňk düzmek

Ulanylyşy

Okuw, güýmenje

Haryt ady

Omörite woleýbol

Esasy sözler

woleýbol okuwy

Material

PVC / PU

Reňk

Reňk düzüň

MOQ

3000PCS

Agram

Resmi ululykdaky woleýbol

Logotip

Müşderiniň nyşany

Ölçegi

5/4/3

Ulanylyşy

Güýmenje

Süýt

Tebigy rezin öt haltasy

Önümiň tanyşdyrylyşy

asd

Oorapyk we daşarda ulanmak üçin düzgünleşdiriji woleýbol: Bu açyk ýapyk woleýbol dynç alyş we hünärmen oýunçylaryň arasynda meşhur saýlanýar;Deňiz kenarynda, sport zalynda we oýun oýnamak isleýän islendik ýeriňizde ulanmak üçin ajaýyp.

Indi gyzyl, agyryly bilekler ýok: Bükülende, sazlanyňyzda we uranyňyzda eliňize we eliňize zyýan berýän beýleki woleýbollar oýnamak gyzykly däl;Bu plýa beach woleýboly has ýumşak duýgy döredýän we tutuşlygy hasam artdyrýan ýumşak duýgur tehnologiýa bilen ýasalýar.

Uzak dowam etjek “Premium ýumşak woleýbol”: Her bir professional çäge woleýboly ýokary hilli PVX örtügi we tutuşlygyna çydamly tikiş bilen ýasalýar;Bu ýapyk açyk woleýbol, her bir pasly dolandyryp biler, hyzmat edip we howa syzmazdan urup biler.

1. Içerde we daşarda ulanmak üçin döredildi

Köpugurly woleýbolymyz täze başlanlar we hünärmenler we aradakylar üçin ajaýyp.Ol ýapyk, açyk we dynç alyş oýunlary üçin niýetlenendir, şonuň üçin ony kenarda, otda ýa-da islendik ýapyk meýdançada böküp, sazlap we pyçaklap bilersiňiz.

2.Kutting-Edge ýumşak sensor tehnologiýasy

Woleýbol has ýumşak duýgyny üpjün edýän we topuň saklanmagyny we gözegçiligini güýçlendirýän ýörite ýumşak duýgur tehnologiýa bilen ýasalýar.Netijede, bu woleýbol bilen oýnanyňyzda agyryly, gyzyl bilekler hakda alada etmeli bolmaz.

3. -okary hilli, çydamly materiallar

Bu hünärli woleýbolyň gapagy ýokary hilli, çydamly PVX-den ýasaldy.Şeýlelik bilen kortda ýa-da gumda bolsaňyzam, bu woleýbol her bir bökdençligi, geçmäge, hyzmat etmäge we tüpeňlemäge taýyn.

4. Inflýasiýa galýar - bizar ediji syzyklar ýok

Oorapyk açyk woleýbol, hemme ýerde berkidilen, birmeňzeş tikiş bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu enjam tikiş, agyr ulanylandan soň hem topuň ýykylmazlygyny we syzmazdan çişirilmegini üpjün edýär.

5. Üýtgeşik reňkli dizaýnlar

Softumşak duýgur woleýbollarymyzyň üç reňkli dizaýny olara ýiti estetiki berýär we oýun wagtynda görmegi aňsatlaşdyrýar.

6. Woleýbol oýunçylary üçin ajaýyp sowgat

Woleýbollarymyzyň birini durmuşyňyzda woleýbol oýunçysyna bermek ace hyzmatyna meňzeýär;uly ýylgyryş getirjekdigi şübhesiz.Ro Christmasdestwo, Hanukka, Pasha, doglan günler, gutardyş dabaralary ýa-da beýleki aýratyn dabaralar üçin ajaýyp sowgat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Hasaba gir