sahypa_banner1

Rainlemgoşar PVC oýunjak topy plýa beach topy adaty logo5-9 dýuým

Gysga düşündiriş:

Allhli ýaşdaky oýunjak topy, ýalpyldawuk reňkli PVC LED toplary bilen tanyşdyrmak!Çagaňyz üçin howpsuz we gyzykly oýunjak gözleýän ene-ataňyz bolsun, ýa-da birneme ýeňilleşmäge mätäç ulular bolsun, bu uniseks maşk oýnawajy iň oňat saýlawdyr.5 dýuýmdan 9 dýuýma çenli dürli ululykda bolup, 0 ýaşdan 13 ýaş aralygyndaky çagalar üçin amatlydyr. Qualityokary hilli PVX materialdan ýasalan bu stres topy gödek oýunlara garşy durmak we birnäçe sagat güýmenje bermek üçin niýetlenendir.

“Açyk reňkli PVC LED Ball” -yň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, özboluşly dizaýn.Logoörite logo opsiýasy bilen, bu oýunjak topuny hakykatdanam özboluşly etmek üçin şahsylaşdyryp bilersiňiz.Çagaňyzyň iň gowy görýän super gahrymany nyşany bolsun ýa-da kompaniýanyň markasy bolsun, ony topda çap edip bileris.Çaganyň öz oýnawaçlarynda halaýan keşplerini görenlerinde, ýüzündäki şatlygy göz öňüne getiriň!Kärhanalar üçin ajaýyp mahabat elementi we müşderilerde we müşderilerde ýatdan çykmajak täsir galdyrar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Jyns: Unisex
Ageaş aralygy: 0-dan 24 aý, 2-den 4 ýyl, 5-7 ýyl, 8-den 13 ýyl
Material: PVC, PVC
Görnüşi: Stress topy
Stil: Sport oýunjaklary
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Model belgisi: SGPB001
Önümiň ady: Ossalpyldawuk reňkli pvc top
Reňk: Custörite reňk
Aýratynlyk: EKO üçin amatly material
Funksiýa: Şadyýan oýna
Logotip: Logörite logotip çap edildi
Ölçegi: Özbaşdak ölçeg
OEM / ODM: Hususylaşdyrma hyzmaty berilýär
Gaplamak: Custörite

Önümiň tanyşdyrylyşy

231

Bu PVC LED topy diňe bir göze ýakymly däl, eýsem ekologiýa taýdan hem arassa.Ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalan bu oýnawaçyň planetada iň az täsirini bilip, aňsat dynç alyp bilersiňiz.Bu, planetamyzyň geljegi hakda pikirlenip, şatlyk getirýän oýunjak.Mundan başga-da, ýalpyldawuk reňkli PVC LED topy, oýun oýnamak gyzykly bolmagy üçin döredilip, başarnyklary ösdürmek we utgaşdyrmak üçin ajaýyp gural bolýar.

Umuman aýdanyňda, ýalpyldawuk reňkli PVC LED topy, dürli ýaşdaky adamlar üçin tükeniksiz gyzyklylygy üpjün edýän köpugurly oýunjakdyr.Özboluşly dizaýn opsiýalary bilen, çaganyň şahsyýetini görkezýän ýa-da işiňizi netijeli ösdürýän özboluşly oýunjak döredip bilersiňiz.Highokary hilli PVC materialy çydamlylygy üpjün edýär, ekologiýa taýdan arassa häsiýetleri bolsa jogapkärli önümçiligi görkezýär.Gyzykly bolsun ýa-da stresden dynmak üçin bolsun, bu maşk oýnawajy dürli ýaşdaky adamlar üçin ajaýyp saýlawdyr.Oýun wagtyňyzy täzeläň we ýalpyldawuk reňkli PVC LED toplaryny sargyt ediň!

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?

A1: Alada etme.Has köp sargyt almak we müşderilerimize has köp çagyryş bermek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz kiçi sargytlary kabul edýäris.

2-nji sorag: countryurduma önüm iberip bilersiňizmi?

A2: Elbetde.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.

3-nji sorag: Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?

A3: OEM sargytlarynyň hemmesini kabul edýäris, diňe biziň bilen habarlaşyň we dizaýnyňyzy beriň. Biz size amatly bahany hödürläris we size ASAP üçin nusgalar bereris.

4-nji sorag: Töleg şertleriňiz näme?

A4: T / T, LC AT SIGHT, öňünden 30% goýum, iberilmezden 70% balans.

5-nji sorag: Önümçiligiňiz näçe wagt dowam edýär?

A5: Önüme we sargytlara bagly.Adatça, MOQ qty bilen sargyt üçin 15 gün gerek.

6-njy sorag: Sitatany haçan alyp bilerin?

A6: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, haýyşyňyzy bize ileri tutmagyňyz üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

asd (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Hasaba gir