sahypa_banner1

Eksportda köp ýyllyk tejribämiz bar

Eksport etmekde köp ýyllyk tejribämiz bar.Dürli sebitlerdäki üpjün edijiler bilen ýakyndan işleşýäris.Önümlerde we amaly gurluşykda toplanan baý tejribe.Requirementsokary talaplar we ýokary hilli elmydama kompaniýamyzyň gözlegidir.On ýyllyk ösüş taryhy kompaniýany kem-kemden top oýnuna öwürdi.

HABARLAR
new3

Esasy marka hökmünde önümler bilen önüm gurluşy ulgamy, futbol we basketbol özeni hökmünde gazaply bazar bäsleşiginde köp abraý gazandy.
13 ýyldan gowrak eksport satuw tejribesi bolan professional satuw menejeri.Mundan başga-da, hil gözegçilik toparymyz her önümiň hilini barlaýar we önümçiligiň berk görkezmelerimize laýykdygyny üpjün edýär.24 sagatlyk hyzmatymyzy hödürleýäris, şonuň üçin e-poçta arkaly habarlaşyň.

Hil önümlerine degişli hünärmenler bolan hil gözegçiligi işgärleri, gelýän çig maldan taýýar önüme çenli önümçiligiň her bir döwründe hilini barlaýarlar.

Zawodymyz birmeňzeş hil, arzan bahalar, birmeňzeş bahalar we has ýokary hilli Futbol top seriýalaryny, woleýbol seriýalaryny, amerikan futboly, basketbol, ​​futbol we nasos, iňňe, tor we ş.m. dürli görnüşleri özleşdirmäge ýöriteleşendir.Maksatly öndürijilik bahasy, professional top öndürijileriň we eksportçylaryň arasynda iň ýokary.Esasy önümlerimiz, içerde we daşarda ulanyp boljak dürli aýratynlyklar we dürli stiller bilen dürli ýaş toparlary üçin amatlydyr.Qualityokary hilli, ýokary kepillik.

Iki zawodymyz bar, biri Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde, beýlekisi Anhui welaýatynyň Fuyang şäherinde.

Zawodymyz 2021-nji ýylda meşhur "Coca Cola" markasy bilen mahabat çäreleri üçin "Coca Cola" basketbolyny öndürmek üçin hyzmatdaşlyga ygtyýar berdi.2022-nji we 2023-nji ýyllarda köp sargyt hyzmatdaşlygy etdik.Her bir prosesi, dizaýny tassyklamagy, ýöriteleşdirilen nusga almagy, nusga tassyklamasyny, köp haryt önümçiligini, hil barlagyny we gaplamasyny, müşderini gözden geçirmegi, eltip bermegi we ibermegi berk ýerine ýetirýäris.Amalyň her ädimini berk ýerine ýetiriň we hilini ileri tutuň.

Keýt (1)

Zawodymyz zawodyň işine we işçileriň beden we akyl saglygyna hemişe üns berip, BSCI zawodynyň barlag hasabatlaryny yzygiderli alyp barýar.

2014-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli zawodymyz, Braziliýanyň Olimpiýa markasy futbolyny mahabat çäreleri üçin sazlamak üçin Olimpiýa markasy bilen hyzmatdaşlyga ygtyýar berdi.

Keýt (2)
Keýt (3)
Keýt (4)

2014-nji ýylda zawodymyz satuwy höweslendirmek üçin futbol we basketbol ýaly sport önümlerini sazlamak üçin Nestle markasy bilen hyzmatdaşlyk etdi.

Zawod dizaýnerlerimiz, futbol nagyşlaryny sazlamak üçin “Nestle Greater China” dizaýnerleriniň hyzmatdaşlygyna ençeme gezek gatnaşdylar.

Zawodyň salgysy: Zhejiang welaýatynyň Ningbo etraby, Jinzang etraby, Jiangşan şäheri, Ma22 Maowu Demirgazyk ýoly.

Tejribeli üpjün ediji bilen kynçylyksyz gözleg işine başlamak üçin häzir bize ýüz tutuň.


Iş wagty: Iýun-13-2023
Hasaba gir