sahypa_banner1

25 günlük gowşuryş wagty bilen 200,000 marka topy üçin uly sargytyň üstünlikli tamamlanmagy

Ningbo Yinzhou Shigao Sports Co., LtD-de, dürli görnüşli sport toplaryny öndürmek we eksport etmek boýunça tejribämiz bilen buýsanýarys.Önümlerimiziň arasynda Futbol topy, Woleýbol seriýasy, Amerikan futboly, Basketbol, ​​Futbol we nasoslar, iňňeler we torlar ýaly esbaplar bar.Bütin dünýädäki müşderilerimize ýokary hilli ýöriteleşdirilen sport enjamlaryny bermäge borçlanýarys.

Recentlyakynda, 25 günüň dowamynda 200,000 marka topy üçin kyn sargyt aldyk.Bu berk wagt çäkleri, köp mukdarda sargyt bilen bilelikde toparymyz üçin möhüm kynçylyk döretdi.Şeýle-de bolsa, ünsli meýilnamalaşdyrmak we kompaniýamyzdaky dürli bölümleriň üznüksiz hyzmatdaşlygy bilen, bellenilen möhletde bu işi üstünlikli ýerine ýetirip bildik.

Göz öňünde tutulýan önüm, süýşmegi azaltmak üçin lak bilen TPU-dan (matadan) ýasalan Futbol topydy.Topyň daşky görnüşi mat bolup, 5 ölçegli öt haltasyny görkezýärdi. Müşderimiz, TPU materialy üçin gök reňkiň belli bir kölegesini kesgitledi, bu laboratoriýa gözlegleri arkaly tassyklandy.Mundan başga-da, TPU materialynyň ýüzi gyrmyzy bolmaly, tikiş yzygiderli we minimal bolmalydy.

Mundan başga-da, müşderimiz ululygy we ýagdaýy barada anyk görkezmeler bilen topda altyn reňkli logotipiň çap edilmegini isledi.Bu çylşyrymly jikme-jiklikleriň hemmesi, ahyrky önümiň müşderimiziň takyk talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ünsli ýerine ýetirilmelidi.Gatnaşan çylşyrymlylyklara garamazdan, toparymyzyň jikme-jikliklere ünsi we dürli bölümleriň arasyndaky göwnejaý utgaşdyrmak buýrugyň üstünlikli ýerine ýetirilmegini we ylalaşylan möhletde gowşurylmagyny üpjün etdi.Bu üstünlik, kämillige ygrarlylygymyzyň we hatda iň kyn talaplary kanagatlandyrmak ukybymyzyň subutnamasydyr.

00

Iş wagty: 15-2023-nji dekabry
Hasaba gir